คำเตือน

กรุณาคลิกออกจากระบบทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่

Pupils Login Form

 4 | | | ดาวโหลดระเบียบการและปฏิทินการรับสมัคร | | | 3

Facebook ถาม-ตอบ ปัญหาการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และปฏิทินการสอบคัดเลือก
(โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง) “ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร
2.ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตามวันที่กำหนด โดยระบบรับสมัครออนไลน์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. ในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง) ก่อนบันทึกยืนยันข้อมูลการสมัคร
3.พิมพ์ (Print) ใบสมัครจากระบบรับสมัครออนไลน์ หลังจากกดปุ่มบันทึกยืนยันการสมัคร(ระบบจะทำการส่งใบสมัครและใบแจ้งหนี้ไปยัง E-mail ของผู้สมัคร)
4.พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (ระบบรับสมัครออนไลน์จะทำการส่งใบแจ้งหนี้ ผ่าน E-mail ของผู้สมัคร ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องกรอก
E-mail ที่สามารถใช้งานได้ให้ถูกต้อง) และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระค่าสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ
5.ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าสมัครในวันหยุดทำการ) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ เมนูตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
6.ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน (หากไม่ส่งจะดำเนินการตัดสิทธิ์การสมัคร) โดยกำหนดให้ส่ง 2 วิธีดังนี้
6.1 ส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง SILLH 101 อาคารเรียนรวม อบน. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6.2 ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 ตามที่อยู่และรายละเอียดที่ระบุในประกาศรับสมัคร
กรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากทางสาขาฯ ได้รับเอกสารแล้วจะแจ้งไปยังผู้สมัคร หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ขอให้ผู้สมัครโปรดติดต่อกลับมายังสาขาฯโดยตรง
**หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามนักวิชาการศึกษา** คุณกฤษฎา คุณวิลาวัลย์ หรือคุณศิริวรรณ เบอร์โทรศัพท์
088-4792515